สุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health)

สุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health)

เป็นการบูรณาการศาสต์แห่งการบำบัดเข้ากับความรู้ดั้งเดิม เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดี และป้องกันรักษาโรค ปัจจุบันมีการนำไปใช้ในการบำบัดรักษาคนไข้หรือผู้ที่มีความไม่สบาย ทำให้เกิดเป็นการแพทย์แบบองค์รวมขึ้น (Holistic Medicine) หรือการแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีองค์ประกอบครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ไม่ว่าจะเป็นกาย ใจ สังคม และปัญญา

AROKAYA Wellness Sala ศูนย์สุขภาพองค์รวมที่นำการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน รวมถึงศาสตร์ต่างๆ ทั้งทางกายและทางใจมาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจให้สมดุลโดยหลักธรรมชาติ อันจะนำมาซึ่งความสุขแบบยั่งยืนและยาวนาน

อ่านเพิ่มเติมที่ http://dulaehealth.blogspot.com/…/holistic-health…

สุขภาพแบบองค์รวม #การแพทย์แบบองค์รวม #การแพทย์ทางเลือก #HolisticHealth #HolisticMedicine #AlternativeMedicine #AROKAYAWellnessSala #ศาสตร์ธรรมชาติสร้างสุขภาพสมดุล #AKAYA #เพลาเพลินบุรีรัมย์

✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✦

Review

Some our customers

>