ศาสตร์ธรรมชาติ สร้างสุขภาพสมดุล

A natural way of balancing your mind & body

AROKAYA Story

คุณค่าสมุนไพรบนแผ่นดินไทย
สู่การพัฒนาและยกระดับใน 'อโรคยาศาลา'

คุณค่าภูมิปัญญาสมุนไพรบนแผ่นดินไทย

สมุนไพรอยู่คู่ผืนแผ่นดินสยามมาช้านาน
ซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร
ในการบำบัดรักษาโรคทั่วราชอาณาจักร
โดยนำไปปรับใช้ให้เข้ากับภูมิสังคม
ของแต่ละชุมชน จนเกิดเป็นภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยที่สืบทอดกันมา
จวบจนปัจจุบัน

ยกระดับและต่อยอดสู่ Wellness Tourism

ประเทศไทย.. ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยสมุนไพรนานาชนิด
ภาคอีสาน.. แหล่งชุมชนที่มีเรื่องราว
เชื่อมโยงกับศาสตร์การรักษาที่เป็นอมตะ
บุรีรัมย์.. พื้นที่อารยธรรมเก่าแก่ที่สืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีมาอย่างยาวนาน
โดยทั้งหมดถูกบูรณาการรวมกันเพื่อพัฒนา
สู่ Wellness Tourism ของไทย
ควบคู่ไปกับการยกระดับพืช
และสมุนไพรไทยสู่สากล

AROKAYA Wellness Sala

AROKAYA Wellness Sala
ศูนย์สุขภาพองค์รวมเพื่อการปรับสมดุล
ของร่างกายและจิตใจผ่านศาสตร์ธรรมชาติ
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แผนไทย
จีน ปัจจุบัน และศาสตร์ทางเลือก
ภายใน เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์

AROKAYA Wellness Sala

A natural way of balancing your mind & body
ศาสตร์ธรรมชาติ สร้างสุขภาพสมดุล

ศูนย์สุขภาพองค์รวมเพื่อการปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ
ผ่านศาสตร์ธรรมชาติ 4 มิติ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ในศาสตร์แผนไทย จีน ปัจจุบัน และคลินิกกัญชาทางการแพทย์
ภายใน เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จ.บุรีรัมย์

มิติทางกาย

มิติทางใจ

มิติทางปัญญา

มิติทางสังคม

AROKAYA Wellness Sala

ศูนย์สุขภาพองค์รวมเพื่อการปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ ผ่านศาสตร์ธรรมชาติ 4 มิติ โดยทีมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แผนไทย จีน ปัจจุบัน
และคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ภายใน
ภายในเพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จ.บุรีรัมย์ 

มิติทางกาย

มิติทางใจ

มิติทางปัญญา

มิติทางสังคม

AKAYA Product

แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ที่มีส่วนผสมหลักจากธรรมชาติเป็นสำคัญ
ผ่านการผลิตและสกัดด้วยนวัตกรรมขั้นสูงจากโรงงานที่เชื่อถือได้ ปรับสมดุลสุขภาพให้แข็งแรงจากภายใน สู่ความงามที่เห็นได้จากภายนอก 

Wellness Packages

ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
ที่สั่งสมกันมาแต่โบราณ ผสานกับวิทยาการสมัยใหม่ สู่การต่อยอด
และยกระดับคุณภาพให้ได้
มาตรฐานในระดับสากลภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยที่สั่งสมกันมาแต่โบราณผสานกับวิทยาการสมัยใหม่ สู่การต่อยอดและยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับสากล

ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยที่สั่งสมกันมา
แต่โบราณผสานกับวิทยาการสมัยใหม่
สู่การต่อยอดและยกระดับคุณภาพ
ให้ได้มาตรฐานระดับสากล

https://www.arokayawellness.com/course-chinese-course/

ศาสตร์แพทย์แผนจีนโบราณ
นับพันปีที่สืบทอดจากอดีต
จนถึงปัจจุบันสู่การพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เพื่อการรักษา
อย่างมีประสิทธิภาพ

ศาสตร์แพทย์แผนจีนโบราณ
นับพันปีที่สืบทอดจากอดีต
จนถึงปัจจุบันสู่การพัฒนา
ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ความรู้เพื่อการดูแลรักษาตัวเองตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างถูกวิธีเสริมสร้างสุขภาพและความงามอย่างยั่งยืน
องค์ความรู้เพื่อการดูแลตัวเอง
ตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน
อย่างถูกวิธี เสริมสร้างสุขภาพ
และความงามอย่างยั่งยืน

องค์ความรู้เพื่อการดูแลรักษาตัวเอง
ตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน
อย่างถูกวิธีเสริมสร้างสุขภาพ
และความงามอย่างยั่งยืน


คลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์
ศาสตร์การรักษาโรค
ด้วยน้ำมันกัญชาอย่างปลอดภัย


หัตถการแพทย์แผนไทย

THAI WELLNESS

ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
ที่สั่งสมกันมาแต่โบราณ ผสานกับวิทยาการสมัยใหม่ สู่การต่อยอด
และยกระดับคุณภาพให้ได้
มาตรฐานในระดับสากลภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยที่สั่งสมกันมา
แต่โบราณ ผสานกับวิทยาการสมัยใหม่
สู่การต่อยอดและยกระดับคุณภาพ
ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

ศาสตร์ความงาม

BEAUTY WELLNESS

องค์ความรู้เพื่อการดูแลตัวเอง
ตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน
อย่างถูกวิธี เสริมสร้างสุขภาพ
และความงามอย่างยั่งยืน

หัตถการแพทย์แผนจีน

CHINESE WELLNESS

ศาสตร์แพทย์แผนจีนโบราณนับพันปีที่สืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบันสู่การพัฒนา
ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ศาสตร์แพทย์แผนจีนโบราณ
นับพันปีที่สืบทอดจากอดีต
จนถึงปัจจุบันสู่การพัฒนาด้วย
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เพื่อการรักษา
อย่างมีประสิทธิภาพ

คลินิกกัญชา

Medical Canabis Clinic

คลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์
ศาสตร์การรักษาโรค
ด้วยน้ำมันกัญชาอย่างปลอดภัย


Events

AROKAYA WELLNESS AND SPA

AROKAYA WELLNESS AND SPA

ศาสตร์ธรรมชาติ สร้างสุขภาพสมดุลA natural way of balancing your mind & bodyAROKAYA Storyคุณค่าสมุนไพรบนแผ่นดินไทย สู่การพัฒนาและยกระดับใน

AROKAYA WELLNESS AND SPA
>