‘หมอชีวกโกมารภัจจ์’

‘หมอชีวกโกมารภัจจ์’

บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ ผู้มีเรื่องราวบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถา โดยท่านเป็นบุตรของนางสาลวดี นครโสเภณีประจำเมืองราชคฤห์ เมื่อคลอดแล้วได้สั่งสาวใช้นำไปทิ้ง อภัยราชกุมารพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารไปพบเข้า จึงนำมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม โดยชื่อ ‘ชีวกโกมารภัจจ์’ หมายถึง บุตรบุญธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่

ท่านได้ถวายตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์ทิศาปาโมกข์ ที่สำนักวิชาตักศิลาเพื่อเรียนวิชาแพทย์ ถึง 7 ปี จึงกลับไปกรุงราชคฤห์ โดยระหว่างทางได้ใช้วิชาความรู้ที่เรียนมารักษาผู้คน และได้รักษาพระเจ้าพิมพิสารให้หายขาดจากโรค “ภคันทลาพาธ” (โรคริดสีดวงทวาร) จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแพทย์ประจำราชสำนัก ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวาย ท่านจึงได้ถวายตัวเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้า โดยครั้งหนึ่งได้ถวายการรักษาอาการห้อพระโลหิตของพระพุทธเจ้า เนื่องจากเหตุการณ์ที่พระเทวทัตแอบผลักก้อนหินเพื่อปลงพระชนม์จนทำให้สะเก็ดหินกระเด็นไปกระทบพระบาท

ด้วยคุณงามความดีของท่าน ผนวกกับการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญแต่สิ่งที่งาม ช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่เลือกฐานะตลอดชีวิต จึงได้รับการเคารพนับถือและเป็นที่รักของผู้คน รวมถึงพระพุทธเจ้าที่ได้ยกย่องให้เป็นเอตทัคคะ ผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งปวงในทางเป็นที่รักของปวงชน

AROKAYA Wellness Sala ขอร่วมระลึกถึงคุณงามความดีและวัตรปฏิบัติอันงดงามของ ‘หมอชีวกโกมารภัจจ์’ ผู้ได้รับการขนานนามในฐานะ ‘บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ’

#หมอชีวกโกมารภัจจ์ #ชีวกโกมารภัจจ์ #บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ #แพทย์แผนโบราณ #วันครู #AROKAYAWellnessSala #ศาสตร์ธรรมชาติสร้างสุขภาพสมดุล #AKAYA #เพลาเพลินบุรีรัมย์

ขอบคุณภาพจาก http://www.mingmongkolstore.com/p/846

✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✦

Review

Some our customers

>