Chinese Course

กัวซา

กัวซาเวลา 30 นาที 500 บาทหัตถการเพื่อการกระตุ้นการทำงานของเลือดและน้ำเหลือง ช่วยลำเลียงออกซิเจนให้ไหลเวียนมาเลี้ยงบริเวณใต้ผิวหนังและกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้น

ฝังเข็ม

ฝังเข็มเวลา 30 นาที 600 บาทหัตถการเพื่อการปรับสมดุลในร่างกาย ช่วยให้อวัยวะและระบบต่างๆ ภายในร่างกายทำงานได้อย่างปกติ Book now

ครอบแก้ว

ครอบแก้วเวลา 30 นาที 600 บาทหัตถการที่แก้อาการปวดเมื่อยของร่างกาย และช่วยให้ออกซิเจนเข้ามาไหลเวียนในเลือดมากยิ่งขึ้น Book now

กัวซา

กัวซาเวลา 30 นาที 500 บาทหัตถการเพื่อการกระตุ้นการทำงานของเลือดและน้ำเหลือง ช่วยลำเลียงออกซิเจนให้ไหลเวียนมาเลี้ยงบริเวณใต้ผิวหนังและกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้น

ฝังเข็ม

ฝังเข็มเวลา 30 นาที 600 บาทหัตถการเพื่อการปรับสมดุลในร่างกาย ช่วยให้อวัยวะและระบบต่างๆ ภายในร่างกายทำงานได้อย่างปกติ Book now

ครอบแก้ว

ครอบแก้วเวลา 30 นาที 600 บาทหัตถการที่แก้อาการปวดเมื่อยของร่างกาย และช่วยให้ออกซิเจนเข้ามาไหลเวียนในเลือดมากยิ่งขึ้น Book now

>